Ako funguje erecept?


V našej lekárni, si tak ako v každej verejnej lekárni môžete vybrať lieky pomocou tzv. ereceptu.  Toto je pre mnohých pacientov stále novinka a preto by sme radi vysvetlili, ako erecept funguje. Táto novinka je veľmi užitočná zvlášť pre pacientov, ktorí užívajú niektoré lieky dlhodobo a pravidelne. Vďaka ereceptu už nemiusia opätovne navštíviť ambulanciu lekára. 

Čo je erecept

erecept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

Lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz, avšak na pozadí v systéme sa realizuje kontrola, ktorá mu poskytuje informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách. Lekár si na základe rodného čísla (RČ) overí vo svojom softvéri pacienta a jeho príslušnosť k zdravotnej poisťovni (ZP),

Jednou z výhod funkcie erecept je upozornenie lekára na to, či predpísané lieky, ktoré pacient používa, nie sú vo vzájomnej interakcii, ktorá by mu mohla ublížiť (toto môže mať lekár predvolené vo svojom softvéri). Upozornenie sa objaví vo forme prehľadu interakcií ešte pred tým, ako lekár predpis potvrdí. Lekár sa oboznámi s obsahom upozornenia a zohľadní ho podľa uváženia, pričom softvér mu umožní predpis dokončiť aj v prípade existujúcich liekových interakcií. Databáza interakcií, a teda vyhodnotenie jednotlivých kombinácií liekov, sa môže meniť podľa zdravotných poisťovní, keďže môžu používať rôzne databázy a znalostné systémy liekových interakcií.

Zavedením elektronického zdravotníctva sa pečiatka a podpis lekára nahrádzajú elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

Na recepte, ktorý obsahuje čiarový kód (identifikátor), môže byť predpísaný len jeden liek alebo dietetická potravina. Po dohode s pacientom, nie je potrebné erecept vytlačiť.

Lekár môže predpísať prostredníctvom ereceptu aj individuálne pripravované lieky. V procese predpisu buď uvedie kód takéhoto lieku alebo do názvu lieku vypíše jeho konkrétne zložky.

Pacient nemusí mať k dispozícii papierový recept/poukaz. V lekárni alebo výdajni predloží svoj identifikačný preukaz (preukaz poistenca či občiansky preukaz s elektronickým čipom). Po identifikácii pacienta zobrazí systém lekárnikovi alebo výdajcovi zdravotníckych pomôcok všetky jeho predpísané nevydané lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny.

V prípade, že pacient nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID), lekárnik, na základe rodného čísla (RČ) z preukazu poistenca alebo načítaním čiarového kódu z papierového predpisu/poukazu overí vo svojom softvéri pacienta.

Ak pacient disponuje eID (alebo elektronickým dokladom o povolení na pobyt (eDoPP)), v lekárni ho vloží do čítačky, čím sa automaticky overí jeho identita a lekárnik nemusí do softvéru zadávať pacientovo rodné číslo (RČ) alebo bezvýznamové identifikačné číslo (BIČ).

Výdaj lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny bez papierového predpisu/poukazu

Lekárnik zadá do softvéru RČ /BIČ pacienta z jeho preukazu poistenca. V softvéri sa mu zobrazia všetky platné predpisy pacienta, ktoré zatiaľ elektronicky nevydala žiadna iná lekáreň. Lekárnik vyberie elektronický preskripčný záznam s tým liekom/pomôckou/dietetickou potravinou, ktorý si pacient aktuálne prišiel vybrať. Následne výdaj bezodkladne po jeho zrealizovaní potvrdí aj v softvéri, čím sa na pozadí odošle informácia, online, do systému ezdravie.

Nutnosť papierového predpisu/poukazu

Lekárnik si pri výdaji lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny pýta od pacienta papierový predpis/poukaz, keď:

 • ide o predpis omamných a psychotropných látok II. skupiny
 • liek/pomôcku/dietetickú potravinu si vyberá pacient mimo EÚ alebo z EÚ, ale má iba európsky preukaz zdravotného poistenia alebo formulár E111 (turista)
 • ide o predpis od neambulujúceho lekára (kód 099)
 • ide o výdaj zdravotnej pomôcky v očných optikách
 • lekár síce vytvoril predpis elektronicky, ale nepodpísal ho správne – použitím elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – túto informáciu zobrazí lekárnikovi jeho softvér.

Lekárnik môže upraviť údaje z elektronického preskripčného záznamu, v súlade s platnou legislatívou tak, že uvedie správne údaje v elektronickom dispenzačnom zázname. V niektorých situáciách sa oprava dokonca vyžaduje (generická substitúcia).

Opakovaný recept

Novinka funkcie erecept zjednoduší život lekárom i chronicky chorým pacientom. Rozhodnutie o predpise na opakovaný erecept je vždy na lekárovi, ktorý pozná stav svojho pacienta.

Význam opakovaného ereceptu

 • prispeje k zníženiu počtu pacientov v čakárňach ambulancií
 • pomôže ušetriť čas lekárom, sestrám  aj pacientom
 • prispeje k odstráneniu papierových predpisov

Predpis opakovaného ereceptu

Lekár po posúdení zdravotného stavu pacienta na predpis opakovaného ereceptu:

 • predpíše dávku liekov na jeden výber
 • určí platnosť receptu maximálne na 365 dní od dátumu predpisu
 • určí koľko dní musí uplynúť medzi dvoma výbermi na základe opakovaného ereceptu (perioda opakovania, najviac 3 mesiace, napríklad 30 dní)
 • určí počet možných výberov (2 a viac)

Výdaj opakovaného ereceptu

Keďže opakovaný erecept sa netlačí a je predpisovaný iba elektronicky, pacient na výber nepotrebuje papierový recept. Predpísané lieky sa v určenom čase automaticky objavia v zozname platných a nevydaných receptov. Po identifikácii pacienta lekárnikom, sa lieky z opakovaných ereceptov zobrazia zdravotníckemu pracovníkovi v lekárni alebo výdajni presne tak, ako sa to deje pri ostatných predpisoch.

Po uplynutí lekárom stanoveného obdobia sa recept objaví v zozname nevydaných liekov v lekárni a bude k dispozícii dovtedy, kým si pacient danú dávku nevyzdvihne, najneskôr však do konca platnosti opakovaného ereceptu. Pacient nemusí prísť presne v deň uplynutia periódy, ale vzhľadom na riadne dodržiavanie lekárom stanoveného liečebného režimu, má pacient vyberať a užívať lieky pravidelne.

Ak pacient zabudol, kedy si má lieky na opakovaný erecept vybrať, môže si v lekárni overiť či sú už preňho k dispozícii nevydané lieky na platné predpisy. V bežnom živote pacient zistí, že mu lieky došli a ak má opakovaný erecept, stačí, že navštívi lekáreň a lieky si vyberie. Ušetrí tak čas potrebný na nový predpis. Ak by sa pacientovi zmenil zdravotný stav, riadne navštívi svojho lekára a ten rozhodne o ďalšom postupe presne tak isto, ako doteraz.

Z pohľadu lekárne nedochádza pri výdaji liekov k žiadnym zmenám. Po identifikácii pacienta lekárnik načíta zoznam platných a nevydaných receptov a tie, ak ich má na sklade, riadne vydá a pomocou svojho softvéru zaznačí príslušné výdaje liekov. Vydávané sú množstvá do maximálnej, lekárom predpísanej výšky, pre jeden výber.

Pri opakovanom erecepte sa výdajom automaticky aktivuje možnosť ďalšieho výberu, po uplynutí príslušnej periódy medzi výbermi, tak ako to určil predpisujúci lekár. Pred uplynutím tejto periódy výber nie je možný. Ak opakovaný erecept obsahuje „nevyčerpané“ dávky, príslušná dávka sa buď zobrazí v zozname nevydaných liekov alebo bude pri danom predpise uvedený dátum, kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať.

Po vypršaní platnosti opakovaného ereceptu, nie je ďalší výber možný a pacient musí navštíviť lekára, ktorý v prípade potreby predpis vystaví znova.

V prípade, že v období medzi predpisom a aktuálnym výdajom na základe opakovaného predpisu príde k zmene kategorizácie a preradenia alebo vyradenia liekov z danej katogórie, lekáreň výdaj náhradného lieku konzultuje s lekárom. V prípade, že nie je možné vydať liek, lekár pôvodný predpis zneplatní alebo vystornuje a vystaví nový predpis.

Spracované podľa https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/erecept

Tento obsah bol zaradený v rady a návody. Zálohujte si trvalý odkaz.